OZNAM O KARANTÉNE

     Na základe rozhodnutia RÚVZ v Prešove zo dňa 18.10.2021 majú deti z triedy SOVIČKY  nariadenú povinnú domácu karanténu v dňoch 18.10.  až 24.10. 2021.

    Pokiaľ výsledok RT-PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň od posledného kontaktu s pozitívnou osobou je negatívny a osoba nemá žiadne príznaky COVID-19, karanténa môže byť ukončená po 7 dňoch.

Usmernenie pre rodičov:

 • Kontaktovať detského lekára a nahlásiť mu, že dieťa je v karanténe z dôvodu úzkeho kontaktu s pozitívnou osobou (TU).
 • Priebežne sledovať dieťa a v prípade zhoršeného zdravotného stavu dieťaťa neodkladne kontaktovať detského lekára. 
 • Pri návrate do školy (25.10. 2021) doložiť „Potvrdenie o chorobe“ vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast, a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti + Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfečnosti , dátum na vyhlásení musí byť rovnaký ako je dátum nástupu dieťaťa do školy. Bez toho nebude dieťaťu  umožnený vstup do školy.

Prosíme, aby ste naďalej sledovali web stránku školy, ktorá bude priebežne aktualizovaná a prinesie informácie o prípadných  zmenách.

Ďakujeme za  pochopenie.

vedenie školy

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O ORGANIZÁCII A PODMIENKACH PREVÁDZKY MATERSKEJ ŠKOLY, UL. JARKOVÁ 63, SABINOV

OD 02.09.2021

PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY

 • prevádzka MŠ bude v čase od 6:00 – 16:30 hod.,         
 • dieťa do MŠ prichádza/odchádza v sprievode iba 1 zákonného zástupcu (splnomocnenej osoby),  obidvaja musia mať rúško, v šatni si deti môžu zložiť rúško, nakoľko počas pobytu v MŠ ho nosiť nemusia,
 • pri vstupe do areálu školy po odovzdanie pedagogickému alebo poverenému zamestnancovi  sa zákonný zástupca zdržuje minimálny čas,
 • preberanie detí do MŠ je v čase od 06,00 do 8,00 hod., potom bude vchod uzamknutý.
  Od 06,00 do 7,00 hod. sa budú deti schádzať v triede Sovičiek /hneď oproti hlavnému vchodu na prízemí/,
 • od 7,00 hod. sa budú deti schádzať  vo svojej kmeňovej triede.
  V čase od 15,00 do 16,00 hod. si preberiete dieťa vo svojej triede, od 16,00 do 16,30 hod. si budete preberať deti v triede Sovičiek na prízemí,
 • novoprijaté deti, ktoré majú v rozhodnutí o prijatí dieťaťa do MŠ poldenný pobyt, treba vyzdvihnúť z materskej školy do 12,00 hod.,
 • prvý deň nástupu dieťaťa do materskej školy si zákonný zástupca od učiteľky prevezme a podpíše vyhlásenie o bezpríznakovosti,
 • písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti predkladá zákonný zástupca  po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní vrátane víkendov a sviatkov (dostupné na www.msjarkova.sk v sekcii dokumenty na stiahnutie). Toto vyhlásenie v zelenom okrese predkladá na základe odporúčania MŠ SR, v oranžovom a červenom povinne na základe povinnosti vyplývajúcej z COVID Automat,
 • rodič svojím rozhodnutím ospravedlňuje neprítomnosť dieťaťa na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí rodič predložiť Potvrdenie o chorobe od všeobecného lekára pre deti a dorast,
 • rodič má nárok na ošetrovné (OČR), ak riaditeľ školy alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhodol o prerušení vyučovania v triede dieťaťa. Ak rodič nechá dieťa doma na základe vlastného rozhodnutia, nárok na OČR nemá,
 • v prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID-19) pedagogický zamestnanec dieťa nepreberie.

Informácia o zaradení dieťaťa do príslušnej triedy, bude zverejnená na vchodových dverách MŠ.

Žiadame rodičov o rešpektovanie stanovených časov odovzdávania a preberania detí.

ZMENY V DOTÁCIÁCH NA STRAVU PRE PREDŠKOLÁKOV

Dňa 1.8.2021 nadobudli účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z.
o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“), ktoré od nového školského roku 2021/2022 prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:

 končí sa plošné poskytovanie dotácií na stravu v ZŠ a v poslednom ročníku MŠ,

 • novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu, sú deti z domácností, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus,
 • v nadväznosti na tieto zmeny, dotácia sa poskytuje:
 1. na každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a v MŠ alebo v ZŠ je najmenej 50 % detí z domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
 2. deti, ktoré žijú v rodine, v ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,
 3. deti rodičov, ktorí si neuplatnili alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus

Nárok na dotáciu na stravu majú:

 • deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku a to vzhľadom na skutočnosť, že na tieto deti nie je možné si uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus; ale je možné si uplatniť dvojnásobný daňový bonus, (ak dieťa dovŕši 6 rokov veku v danom mesiaci, má nárok ešte v tomto mesiaci aj na dotáciu na stravu aj na dvojnásobný daňový bonus)
 • deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré dovŕšili 6 rokov veku a v ZŠ, ktoré nedovŕšili 15 rokov veku, ak žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo si nemohli uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus (napr. poberatelia dôchodkov, nezamestnaní);
 • deti v ZŠ, ktoré už dovŕšili 15 rokov veku (napr. z dôvodu opakovania ročníka, odkladu povinnej školskej dochádzky) a to vzhľadom na skutočnosť, že na tieto deti nie je možné si uplatniť zvýšený daňový bonus (tak ako v prvom prípade pri 5 ročných deťoch v poslednom ročníku MŠ).

Čestné vyhlásenie vypisujú:

 • rodičia detí, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku (5-ročné v poslednom ročníku MŠ – predškoláci)
 • rodičia detí, ktoré dovŕšili 6 rokov veku a v ZŠ, ktoré nedovŕšili 15 rokov veku, ak žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo si nemohli uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus (napr. poberatelia dôchodkov, nezamestnaní);
 • rodičia detí, ktoré už dovŕšili 15 rokov veku v ZŠ,

Čestné vyhlásenia budú k dispozícii v triede Sovičiek.

ČO POTREBUJE  DIEŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY

Prvý deň dostanete  zložku  s papiermi, ktoré treba  vyplniť  a priniesť do MŠ po dohode s triednou učiteľkou. Zároveň podpíšete vyhlásenie o bezpríznakovosti v súvislosti s opatreniami COVID – 19.

Osobné potreby: 
1. Papuče, sandále (klasické – pevné, zdravotné, „nie šľapky ani krokodílky“).

2. Pyžamo a všetko oblečenie – malé deti – podpísané (pretože viaceré deti majú rovnaké).

3. Náhradné pančušky, nohavičky, tričko (pre prípad potreby, ak sa dieťa ušpiní alebo ….). 4. Oblečenie na prezlečenie, ktoré je pohodlné a neobmedzuje deti v pohybe (napr. tepláky,     lebo keď sa hrajú v záhrade, môžu sa zašpiniť) .

5. Vhodnú obuv – pevnú, ktorú môže mať dieťa do záhrady, do piesku. Ak je  mokro, môžu         mať v skrinke čižmičky a pláštenku). 6. Najmladšie 2 – 3 ročné deti ochrannú gumenú podložku na ležadlo.

7. Deti 5 – 6 ročné potrebujú cvičebný úbor: tričko, krátke nohavice, ponožky, dievčatá môžu     mať legíny. Veci im dajte do pláteného vrecka a do ich skrinky.

8. Hrebeň – označený menom dieťaťa a hygienické vreckovky.   9. Prefotený preukaz poistenca – platí pre novoprijaté deti.

Všetky veci dieťaťu zrozumiteľne označte, podpíšte menom a priezviskom, aby nedošlo k zámene.

Ak  máte otázky , napíšte  nám  ich na msjarkova@gmail.com alebo nás kontaktujte na t.č. 0948 123 831.