OZNAM O POPLATKOCH V MŠ A ŠJ

Milí rodičia, od 1.1.2023 vstúpilo do platnosti VZN Mesta Sabinov o poplatkoch, ktoré
sa nás týka. Preto Vám sprostredkovávam výňatok z daného VZN, aby ste vedeli,
ako sa zmenili poplatky pre Vaše dieťa v MŠ od nového roku.
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
mesta Sabinov
č. 11/2022 o určení výšky mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sabinov
Mestské zastupiteľstvo sa na svojom zasadnutí dňa 15. decembra 2022 uznieslo
v zmysle § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
§ 28, 49, 114 a 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský
zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na
tomto všeobecne záväznom nariadení:
Článok 1
Materská škola
1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú
úhradu výdavkov v MŠ    
   mesačne na jedno dieťa takto:
 vo veku 2 a viac rokov sumou 25 €,
 počas letných prázdnin prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu
výdavkov v materskej škole denne sumou 2,00 € na jedno dieťa.
Článok 4
Školská jedáleň 
3) Zákonný zástupca dieťaťa v materskej škole uhrádza príspevok vo výške nákladov
na nákup  potravín takto:
a) za dieťa v triede s celodennou prevádzkou za riadne stravovanie sumou 1,70 €/
deň
9) Zákonní zástupcovia detí a žiakov podľa ods. 3) – 8) uhrádzajú príspevok na
režijné náklady školskej
   jedálne vo výške: paušálne 5,00 €/mesiac materská škola celodenná prevádzka

NÁSTUP DIEŤAŤA DO MŠ V ŠKOLSKOM ROKU 2022/2023.NÁSTUP DIEŤAŤA DO MŠ V ŠKOLSKOM ROKU 2022/2023.


Výchovno-vzdelávací proces  v školskom roku 2022/2023 začína 5.9.2022.

 • Prevádzka materskej školy je od 06,00 do 16,30 hod.
 • Preberanie detí do MŠ je v čase od 06,00 do 8,00 hod. Potom bude vchod uzamknutý.
 • Od 06,00 do 7,00 hod. sa budú deti schádzať v triede Sovičiek /hneď oproti hlavnému vchodu na prízemí/.
 • V čase od 15,00 do 16,00 hod. si preberiete dieťa vo svojej triede, od 16,00 do 16,30 hod. si budete preberať deti v triede Sovičiek na prízemí.
 • Preberanie detí z MŠ je v čase od 15,00 do 16,30 hod.
 • Informácia o zaradení dieťaťa do príslušnej triedy, bude zverejnená na vchodových dverách materskej školy.
 • Žiadame rodičov o rešpektovanie stanovených časov odovzdávania a preberania detí.

Potrebné doklady v prvý deň nástupu dieťaťa do materskej školy vám budú predložené od triednych učiteliek danej triedy.

Zoznam potrebných vecí pri nástupe dieťaťa do MŠ:

 
1. Papuče, sandále (klasické – pevné, zdravotné, „nie šľapky ani krokodílky“).

2. Pyžamo a všetko oblečenie – malé deti – podpísané (pretože viaceré deti majú rovnaké).

3. Náhradné pančušky, nohavičky, tričko (pre prípad potreby, ak sa dieťa ušpiní alebo ….). 4. Oblečenie na prezlečenie, ktoré je pohodlné a neobmedzuje deti v pohybe.

5. Vhodnú obuv – pevnú, ktorú môže mať dieťa do záhrady, do piesku. 6. Najmladšie 2 – 3 ročné deti ochrannú gumenú podložku na ležadlo.

7. Deti 5 – 6 ročné potrebujú cvičebný úbor: tričko, krátke nohavice, ponožky, dievčatá môžu     mať legíny. Veci im dajte do plátenného vrecka a do ich skrinky.

8. Hrebeň – označený menom dieťaťa a hygienické vreckovky.   9. Prefotený preukaz poistenca – platí pre novoprijaté deti.
Všetky veci dieťaťu zrozumiteľne označte, podpíšte menom a priezviskom, aby nedošlo k zámene. Ak  máte otázky , napíšte  nám  ich na msjarkova@gmail.com alebo nás kontaktujte na t.č. 0948 123 831 – vedúca ŠJ       0940 996 828 – riaditeľka MŠ.

Prosím rodičov, aby ste nezabúdali vyhlásiť z obedov vaše dieťa ak sa z akýchkoľvek dôvodov nemôže zúčastniť výchovno vzdelávacej činnosti v materskej škole!

Ak rodič neodhlási dieťa z poskytovania stravy najneskôr do 8:00 hod. ráno v danom dni, zákonný zástupca dieťaťa uhrádza plnú stanovenú sumu úhrady za stravu 1,30€.  Z hľadiska správnej výrobnej praxe je najlepšie odhlasovanie detí deň vopred do 8:00hod. Odhlásiť z obedov sa môžete telefonicky na tel.čísle 0948 123 831, alebo osobne.

Výška príspevku zákonného zástupcu na stravovanie sa určuje podľa Finančných pásiem pre všetky kategórie stravníkov určených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Prehľad určenej výšky mesačného príspevku si môžete prezrieť vo Všeobecne záväzných nariadeniach mesta Sabinov, na stránke mesto Sabinov.

Poplatky za obed dieťaťa v MŠ s celodennou prevádzkou za riadne stravovanie suma 1,45 € denne.

Poplatok režijných nákladov za mesiac je 4€.

Vedúca školskej jedálne Palenčárová Dana.

OZNAM O KARANTÉNE

Oznamujeme rodičom / zákonným zástupcom detí,  ktoré sa zúčastnili výchovno-vzdelávacej činnosti v dňoch 24.2.2022, že s platnosťou od 25.1.2022 do 01.02.2022, sú deti v karanténe. Karanténa detí trvá, na základe pokynov RÚVZ v Prešove, 5 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou, pokiaľ sa počas posledných 24 hodín pred  ukončením karantény nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov. Pred nástupom detí do materskej školy je potrebné, aby dieťa malo negatívny test ( PCR alebo antigénový) z príslušného odberného miesta. V prípade samotestu je potrebné kontaktovať detského pediatra.

Deti, ktoré plnia povinné predškolské vzdelávanie, budú kontaktované učiteľkami z danej triedy a budú sa vzdelávať v týchto dňoch karantény dištančne. Úlohy im budú posielané e-mailom.

Vždy kontaktujte telefonicky detského lekára, ktorý na karanténu dieťaťa dohliada a rozhoduje o jej ukončení.

Pokyny k vstupu do prevádzky MŠ od 29.11.2021Pokyny k vstupu do prevádzky MŠ od 29.11.2021

Oznamujeme rodičom a osobám vstupujúcim do priestorov materskej školy, že na základe nových opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR a aktualizovaného školského semafóra je vstup do priestorov materskej školy povolený len osobám v režime  OP- očkovaný, prekonaný.

Ak zákonný zástupca nespĺňa režim OP, je potrebné, aby splnomocnil pre odovzdanie a prevzatie svojho dieťaťa inú dospelú osobu, ktorá spĺňa stanovený režim OP.

Zároveň Vás upozorňujeme, že je stále potrebné dodržiavať hygienicko- epidemiologické opatrenia – dezinfekcia rúk, respirátor a  odstup 2m.

OZNAM PRE OSOBY VSTUPUJÚCE DO OBJEKTU ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIAOZNAM PRE OSOBY VSTUPUJÚCE DO OBJEKTU ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA

V nadväznosti na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu súvisiacu s ochorením COVID-19 na Slovensku a zmenami opatrení nám dovoľte Vás informovať, že školské zariadenia a ich prevádzka sa  riadia manuálom ŠKOLSKÝ SEMAFOR, ktorý bol aktualizovaný dňa 26. 11. 2021 v novom znení :

Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.

Osoba kompletne zaočkovaná je osoba:

a) najmenej 14 dní po aplikácii 2. dávky očkovacej látky (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V),

b) najmenej 21 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky (Johnson&Johnson),

c) najmenej 14 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

Osoba, ktorá prekonala ochorenie covid 19 je: osoba, ktorej  bolo potvrdené ochorenie na Covid 19 na základe PCR testu. Platnosť doby prekonania ochorenia  je 180 dní od prekonania ochorenia. Nie je možné vydať potvrdenie o prekonaní na základe pozitívneho AG testu.

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

Zdroj – https://www.minedu.sk/skolsky-semafor

OZNAM O KARANTÉNE

     Na základe rozhodnutia RÚVZ v Prešove zo dňa 18.10.2021 majú deti z triedy SOVIČKY  nariadenú povinnú domácu karanténu v dňoch 18.10.  až 24.10. 2021.

    Pokiaľ výsledok RT-PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň od posledného kontaktu s pozitívnou osobou je negatívny a osoba nemá žiadne príznaky COVID-19, karanténa môže byť ukončená po 7 dňoch.

Usmernenie pre rodičov:

 • Kontaktovať detského lekára a nahlásiť mu, že dieťa je v karanténe z dôvodu úzkeho kontaktu s pozitívnou osobou (TU).
 • Priebežne sledovať dieťa a v prípade zhoršeného zdravotného stavu dieťaťa neodkladne kontaktovať detského lekára. 
 • Pri návrate do školy (25.10. 2021) doložiť „Potvrdenie o chorobe“ vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast, a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti + Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfečnosti , dátum na vyhlásení musí byť rovnaký ako je dátum nástupu dieťaťa do školy. Bez toho nebude dieťaťu  umožnený vstup do školy.

Prosíme, aby ste naďalej sledovali web stránku školy, ktorá bude priebežne aktualizovaná a prinesie informácie o prípadných  zmenách.

Ďakujeme za  pochopenie.

vedenie školy

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O ORGANIZÁCII A PODMIENKACH PREVÁDZKY MATERSKEJ ŠKOLY, UL. JARKOVÁ 63, SABINOV

OD 02.09.2021

PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY

 • prevádzka MŠ bude v čase od 6:00 – 16:30 hod.,         
 • dieťa do MŠ prichádza/odchádza v sprievode iba 1 zákonného zástupcu (splnomocnenej osoby),  obidvaja musia mať rúško, v šatni si deti môžu zložiť rúško, nakoľko počas pobytu v MŠ ho nosiť nemusia,
 • pri vstupe do areálu školy po odovzdanie pedagogickému alebo poverenému zamestnancovi  sa zákonný zástupca zdržuje minimálny čas,
 • preberanie detí do MŠ je v čase od 06,00 do 8,00 hod., potom bude vchod uzamknutý.
  Od 06,00 do 7,00 hod. sa budú deti schádzať v triede Sovičiek /hneď oproti hlavnému vchodu na prízemí/,
 • od 7,00 hod. sa budú deti schádzať  vo svojej kmeňovej triede.
  V čase od 15,00 do 16,00 hod. si preberiete dieťa vo svojej triede, od 16,00 do 16,30 hod. si budete preberať deti v triede Sovičiek na prízemí,
 • novoprijaté deti, ktoré majú v rozhodnutí o prijatí dieťaťa do MŠ poldenný pobyt, treba vyzdvihnúť z materskej školy do 12,00 hod.,
 • prvý deň nástupu dieťaťa do materskej školy si zákonný zástupca od učiteľky prevezme a podpíše vyhlásenie o bezpríznakovosti,
 • písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti predkladá zákonný zástupca  po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní vrátane víkendov a sviatkov (dostupné na www.msjarkova.sk v sekcii dokumenty na stiahnutie). Toto vyhlásenie v zelenom okrese predkladá na základe odporúčania MŠ SR, v oranžovom a červenom povinne na základe povinnosti vyplývajúcej z COVID Automat,
 • rodič svojím rozhodnutím ospravedlňuje neprítomnosť dieťaťa na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí rodič predložiť Potvrdenie o chorobe od všeobecného lekára pre deti a dorast,
 • rodič má nárok na ošetrovné (OČR), ak riaditeľ školy alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhodol o prerušení vyučovania v triede dieťaťa. Ak rodič nechá dieťa doma na základe vlastného rozhodnutia, nárok na OČR nemá,
 • v prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID-19) pedagogický zamestnanec dieťa nepreberie.

Informácia o zaradení dieťaťa do príslušnej triedy, bude zverejnená na vchodových dverách MŠ.

Žiadame rodičov o rešpektovanie stanovených časov odovzdávania a preberania detí.

ZMENY V DOTÁCIÁCH NA STRAVU PRE PREDŠKOLÁKOV

Dňa 1.8.2021 nadobudli účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z.
o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“), ktoré od nového školského roku 2021/2022 prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:

 končí sa plošné poskytovanie dotácií na stravu v ZŠ a v poslednom ročníku MŠ,

 • novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu, sú deti z domácností, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus,
 • v nadväznosti na tieto zmeny, dotácia sa poskytuje:
 1. na každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a v MŠ alebo v ZŠ je najmenej 50 % detí z domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
 2. deti, ktoré žijú v rodine, v ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,
 3. deti rodičov, ktorí si neuplatnili alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus

Nárok na dotáciu na stravu majú:

 • deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku a to vzhľadom na skutočnosť, že na tieto deti nie je možné si uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus; ale je možné si uplatniť dvojnásobný daňový bonus, (ak dieťa dovŕši 6 rokov veku v danom mesiaci, má nárok ešte v tomto mesiaci aj na dotáciu na stravu aj na dvojnásobný daňový bonus)
 • deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré dovŕšili 6 rokov veku a v ZŠ, ktoré nedovŕšili 15 rokov veku, ak žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo si nemohli uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus (napr. poberatelia dôchodkov, nezamestnaní);
 • deti v ZŠ, ktoré už dovŕšili 15 rokov veku (napr. z dôvodu opakovania ročníka, odkladu povinnej školskej dochádzky) a to vzhľadom na skutočnosť, že na tieto deti nie je možné si uplatniť zvýšený daňový bonus (tak ako v prvom prípade pri 5 ročných deťoch v poslednom ročníku MŠ).

Čestné vyhlásenie vypisujú:

 • rodičia detí, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku (5-ročné v poslednom ročníku MŠ – predškoláci)
 • rodičia detí, ktoré dovŕšili 6 rokov veku a v ZŠ, ktoré nedovŕšili 15 rokov veku, ak žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo si nemohli uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus (napr. poberatelia dôchodkov, nezamestnaní);
 • rodičia detí, ktoré už dovŕšili 15 rokov veku v ZŠ,

Čestné vyhlásenia budú k dispozícii v triede Sovičiek.

ČO POTREBUJE  DIEŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY

Prvý deň dostanete  zložku  s papiermi, ktoré treba  vyplniť  a priniesť do MŠ po dohode s triednou učiteľkou. Zároveň podpíšete vyhlásenie o bezpríznakovosti v súvislosti s opatreniami COVID – 19.

Osobné potreby: 
1. Papuče, sandále (klasické – pevné, zdravotné, „nie šľapky ani krokodílky“).

2. Pyžamo a všetko oblečenie – malé deti – podpísané (pretože viaceré deti majú rovnaké).

3. Náhradné pančušky, nohavičky, tričko (pre prípad potreby, ak sa dieťa ušpiní alebo ….). 4. Oblečenie na prezlečenie, ktoré je pohodlné a neobmedzuje deti v pohybe (napr. tepláky,     lebo keď sa hrajú v záhrade, môžu sa zašpiniť) .

5. Vhodnú obuv – pevnú, ktorú môže mať dieťa do záhrady, do piesku. Ak je  mokro, môžu         mať v skrinke čižmičky a pláštenku). 6. Najmladšie 2 – 3 ročné deti ochrannú gumenú podložku na ležadlo.

7. Deti 5 – 6 ročné potrebujú cvičebný úbor: tričko, krátke nohavice, ponožky, dievčatá môžu     mať legíny. Veci im dajte do pláteného vrecka a do ich skrinky.

8. Hrebeň – označený menom dieťaťa a hygienické vreckovky.   9. Prefotený preukaz poistenca – platí pre novoprijaté deti.

Všetky veci dieťaťu zrozumiteľne označte, podpíšte menom a priezviskom, aby nedošlo k zámene.

Ak  máte otázky , napíšte  nám  ich na msjarkova@gmail.com alebo nás kontaktujte na t.č. 0948 123 831.