Mesiac: august 2021

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O ORGANIZÁCII A PODMIENKACH PREVÁDZKY MATERSKEJ ŠKOLY, UL. JARKOVÁ 63, SABINOV

OD 02.09.2021

PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY

 • prevádzka MŠ bude v čase od 6:00 – 16:30 hod.,         
 • dieťa do MŠ prichádza/odchádza v sprievode iba 1 zákonného zástupcu (splnomocnenej osoby),  obidvaja musia mať rúško, v šatni si deti môžu zložiť rúško, nakoľko počas pobytu v MŠ ho nosiť nemusia,
 • pri vstupe do areálu školy po odovzdanie pedagogickému alebo poverenému zamestnancovi  sa zákonný zástupca zdržuje minimálny čas,
 • preberanie detí do MŠ je v čase od 06,00 do 8,00 hod., potom bude vchod uzamknutý.
  Od 06,00 do 7,00 hod. sa budú deti schádzať v triede Sovičiek /hneď oproti hlavnému vchodu na prízemí/,
 • od 7,00 hod. sa budú deti schádzať  vo svojej kmeňovej triede.
  V čase od 15,00 do 16,00 hod. si preberiete dieťa vo svojej triede, od 16,00 do 16,30 hod. si budete preberať deti v triede Sovičiek na prízemí,
 • novoprijaté deti, ktoré majú v rozhodnutí o prijatí dieťaťa do MŠ poldenný pobyt, treba vyzdvihnúť z materskej školy do 12,00 hod.,
 • prvý deň nástupu dieťaťa do materskej školy si zákonný zástupca od učiteľky prevezme a podpíše vyhlásenie o bezpríznakovosti,
 • písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti predkladá zákonný zástupca  po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní vrátane víkendov a sviatkov (dostupné na www.msjarkova.sk v sekcii dokumenty na stiahnutie). Toto vyhlásenie v zelenom okrese predkladá na základe odporúčania MŠ SR, v oranžovom a červenom povinne na základe povinnosti vyplývajúcej z COVID Automat,
 • rodič svojím rozhodnutím ospravedlňuje neprítomnosť dieťaťa na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí rodič predložiť Potvrdenie o chorobe od všeobecného lekára pre deti a dorast,
 • rodič má nárok na ošetrovné (OČR), ak riaditeľ školy alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhodol o prerušení vyučovania v triede dieťaťa. Ak rodič nechá dieťa doma na základe vlastného rozhodnutia, nárok na OČR nemá,
 • v prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID-19) pedagogický zamestnanec dieťa nepreberie.

Informácia o zaradení dieťaťa do príslušnej triedy, bude zverejnená na vchodových dverách MŠ.

Žiadame rodičov o rešpektovanie stanovených časov odovzdávania a preberania detí.

ZMENY V DOTÁCIÁCH NA STRAVU PRE PREDŠKOLÁKOV

Dňa 1.8.2021 nadobudli účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z.
o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“), ktoré od nového školského roku 2021/2022 prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:

 končí sa plošné poskytovanie dotácií na stravu v ZŠ a v poslednom ročníku MŠ,

 • novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu, sú deti z domácností, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus,
 • v nadväznosti na tieto zmeny, dotácia sa poskytuje:
 1. na každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a v MŠ alebo v ZŠ je najmenej 50 % detí z domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
 2. deti, ktoré žijú v rodine, v ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,
 3. deti rodičov, ktorí si neuplatnili alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus

Nárok na dotáciu na stravu majú:

 • deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku a to vzhľadom na skutočnosť, že na tieto deti nie je možné si uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus; ale je možné si uplatniť dvojnásobný daňový bonus, (ak dieťa dovŕši 6 rokov veku v danom mesiaci, má nárok ešte v tomto mesiaci aj na dotáciu na stravu aj na dvojnásobný daňový bonus)
 • deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré dovŕšili 6 rokov veku a v ZŠ, ktoré nedovŕšili 15 rokov veku, ak žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo si nemohli uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus (napr. poberatelia dôchodkov, nezamestnaní);
 • deti v ZŠ, ktoré už dovŕšili 15 rokov veku (napr. z dôvodu opakovania ročníka, odkladu povinnej školskej dochádzky) a to vzhľadom na skutočnosť, že na tieto deti nie je možné si uplatniť zvýšený daňový bonus (tak ako v prvom prípade pri 5 ročných deťoch v poslednom ročníku MŠ).

Čestné vyhlásenie vypisujú:

 • rodičia detí, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku (5-ročné v poslednom ročníku MŠ – predškoláci)
 • rodičia detí, ktoré dovŕšili 6 rokov veku a v ZŠ, ktoré nedovŕšili 15 rokov veku, ak žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo si nemohli uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus (napr. poberatelia dôchodkov, nezamestnaní);
 • rodičia detí, ktoré už dovŕšili 15 rokov veku v ZŠ,

Čestné vyhlásenia budú k dispozícii v triede Sovičiek.

ČO POTREBUJE  DIEŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY

Prvý deň dostanete  zložku  s papiermi, ktoré treba  vyplniť  a priniesť do MŠ po dohode s triednou učiteľkou. Zároveň podpíšete vyhlásenie o bezpríznakovosti v súvislosti s opatreniami COVID – 19.

Osobné potreby: 
1. Papuče, sandále (klasické – pevné, zdravotné, „nie šľapky ani krokodílky“).

2. Pyžamo a všetko oblečenie – malé deti – podpísané (pretože viaceré deti majú rovnaké).

3. Náhradné pančušky, nohavičky, tričko (pre prípad potreby, ak sa dieťa ušpiní alebo ….). 4. Oblečenie na prezlečenie, ktoré je pohodlné a neobmedzuje deti v pohybe (napr. tepláky,     lebo keď sa hrajú v záhrade, môžu sa zašpiniť) .

5. Vhodnú obuv – pevnú, ktorú môže mať dieťa do záhrady, do piesku. Ak je  mokro, môžu         mať v skrinke čižmičky a pláštenku). 6. Najmladšie 2 – 3 ročné deti ochrannú gumenú podložku na ležadlo.

7. Deti 5 – 6 ročné potrebujú cvičebný úbor: tričko, krátke nohavice, ponožky, dievčatá môžu     mať legíny. Veci im dajte do pláteného vrecka a do ich skrinky.

8. Hrebeň – označený menom dieťaťa a hygienické vreckovky.   9. Prefotený preukaz poistenca – platí pre novoprijaté deti.

Všetky veci dieťaťu zrozumiteľne označte, podpíšte menom a priezviskom, aby nedošlo k zámene.

Ak  máte otázky , napíšte  nám  ich na msjarkova@gmail.com alebo nás kontaktujte na t.č. 0948 123 831.