Mesiac: november 2021

Pokyny k vstupu do prevádzky MŠ od 29.11.2021Pokyny k vstupu do prevádzky MŠ od 29.11.2021

Oznamujeme rodičom a osobám vstupujúcim do priestorov materskej školy, že na základe nových opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR a aktualizovaného školského semafóra je vstup do priestorov materskej školy povolený len osobám v režime  OP- očkovaný, prekonaný.

Ak zákonný zástupca nespĺňa režim OP, je potrebné, aby splnomocnil pre odovzdanie a prevzatie svojho dieťaťa inú dospelú osobu, ktorá spĺňa stanovený režim OP.

Zároveň Vás upozorňujeme, že je stále potrebné dodržiavať hygienicko- epidemiologické opatrenia – dezinfekcia rúk, respirátor a  odstup 2m.

OZNAM PRE OSOBY VSTUPUJÚCE DO OBJEKTU ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIAOZNAM PRE OSOBY VSTUPUJÚCE DO OBJEKTU ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA

V nadväznosti na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu súvisiacu s ochorením COVID-19 na Slovensku a zmenami opatrení nám dovoľte Vás informovať, že školské zariadenia a ich prevádzka sa  riadia manuálom ŠKOLSKÝ SEMAFOR, ktorý bol aktualizovaný dňa 26. 11. 2021 v novom znení :

Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.

Osoba kompletne zaočkovaná je osoba:

a) najmenej 14 dní po aplikácii 2. dávky očkovacej látky (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V),

b) najmenej 21 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky (Johnson&Johnson),

c) najmenej 14 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

Osoba, ktorá prekonala ochorenie covid 19 je: osoba, ktorej  bolo potvrdené ochorenie na Covid 19 na základe PCR testu. Platnosť doby prekonania ochorenia  je 180 dní od prekonania ochorenia. Nie je možné vydať potvrdenie o prekonaní na základe pozitívneho AG testu.

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

Zdroj – https://www.minedu.sk/skolsky-semafor