Mesiac: február 2022

Prosím rodičov, aby ste nezabúdali vyhlásiť z obedov vaše dieťa ak sa z akýchkoľvek dôvodov nemôže zúčastniť výchovno vzdelávacej činnosti v materskej škole!

Ak rodič neodhlási dieťa z poskytovania stravy najneskôr do 8:00 hod. ráno v danom dni, zákonný zástupca dieťaťa uhrádza plnú stanovenú sumu úhrady za stravu 1,30€.  Z hľadiska správnej výrobnej praxe je najlepšie odhlasovanie detí deň vopred do 8:00hod. Odhlásiť z obedov sa môžete telefonicky na tel.čísle 0948 123 831, alebo osobne.

Výška príspevku zákonného zástupcu na stravovanie sa určuje podľa Finančných pásiem pre všetky kategórie stravníkov určených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Prehľad určenej výšky mesačného príspevku si môžete prezrieť vo Všeobecne záväzných nariadeniach mesta Sabinov, na stránke mesto Sabinov.

Poplatky za obed dieťaťa v MŠ s celodennou prevádzkou za riadne stravovanie suma 1,45 € denne.

Poplatok režijných nákladov za mesiac je 4€.

Vedúca školskej jedálne Palenčárová Dana.