Mesiac: január 2023

OZNAM O POPLATKOCH V MŠ A ŠJ

Milí rodičia, od 1.1.2023 vstúpilo do platnosti VZN Mesta Sabinov o poplatkoch, ktoré
sa nás týka. Preto Vám sprostredkovávam výňatok z daného VZN, aby ste vedeli,
ako sa zmenili poplatky pre Vaše dieťa v MŠ od nového roku.
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
mesta Sabinov
č. 11/2022 o určení výšky mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sabinov
Mestské zastupiteľstvo sa na svojom zasadnutí dňa 15. decembra 2022 uznieslo
v zmysle § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
§ 28, 49, 114 a 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský
zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na
tomto všeobecne záväznom nariadení:
Článok 1
Materská škola
1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú
úhradu výdavkov v MŠ    
   mesačne na jedno dieťa takto:
 vo veku 2 a viac rokov sumou 25 €,
 počas letných prázdnin prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu
výdavkov v materskej škole denne sumou 2,00 € na jedno dieťa.
Článok 4
Školská jedáleň 
3) Zákonný zástupca dieťaťa v materskej škole uhrádza príspevok vo výške nákladov
na nákup  potravín takto:
a) za dieťa v triede s celodennou prevádzkou za riadne stravovanie sumou 1,70 €/
deň
9) Zákonní zástupcovia detí a žiakov podľa ods. 3) – 8) uhrádzajú príspevok na
režijné náklady školskej
   jedálne vo výške: paušálne 5,00 €/mesiac materská škola celodenná prevádzka