0948123831

OZNAM O POPLATKOCH V MŠ A ŠJ

Milí rodičia, od 1.1.2023 vstúpilo do platnosti VZN Mesta Sabinov o poplatkoch, ktoré
sa nás týka. Preto Vám sprostredkovávam výňatok z daného VZN, aby ste vedeli,
ako sa zmenili poplatky pre Vaše dieťa v MŠ od nového roku.
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
mesta Sabinov
č. 11/2022 o určení výšky mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sabinov
Mestské zastupiteľstvo sa na svojom zasadnutí dňa 15. decembra 2022 uznieslo
v zmysle § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
§ 28, 49, 114 a 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský
zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na
tomto všeobecne záväznom nariadení:
Článok 1
Materská škola
1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú
úhradu výdavkov v MŠ    
   mesačne na jedno dieťa takto:
 vo veku 2 a viac rokov sumou 25 €,
 počas letných prázdnin prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu
výdavkov v materskej škole denne sumou 2,00 € na jedno dieťa.
Článok 4
Školská jedáleň 
3) Zákonný zástupca dieťaťa v materskej škole uhrádza príspevok vo výške nákladov
na nákup  potravín takto:
a) za dieťa v triede s celodennou prevádzkou za riadne stravovanie sumou 1,70 €/
deň
9) Zákonní zástupcovia detí a žiakov podľa ods. 3) – 8) uhrádzajú príspevok na
režijné náklady školskej
   jedálne vo výške: paušálne 5,00 €/mesiac materská škola celodenná prevádzka

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Related Post

OZNAM O KARANTÉNE      Na základe rozhodnutia RÚVZ v Prešove zo dňa 18.10.2021 majú deti z triedy SOVIČKY  nariadenú povinnú domácu karanténu v dňoch 18.10.  až 24.10. 2021.     Pokiaľ výsledok RT-PCR testu vykonaného najskôr v

Pokyny k vstupu do prevádzky MŠ od 29.11.2021

Oznamujeme rodičom a osobám vstupujúcim do priestorov materskej školy, že na základe nových opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR a aktualizovaného školského semafóra je vstup do priestorov materskej školy povolený len osobám

NÁSTUP DIEŤAŤA DO MŠ V ŠKOLSKOM ROKU 2022/2023.

Výchovno-vzdelávací proces  v školskom roku 2022/2023 začína 5.9.2022. Prevádzka materskej školy je od 06,00 do 16,30 hod. Preberanie detí do MŠ je v čase od 06,00 do 8,00 hod. Potom bude vchod uzamknutý.