Kontakt

Základné identifikačné údaje školy:

Názov školy: Materská škola – Jarková 63

Adresa: Jarková 63, 083 01 – Sabinov

Zriaďovateľ: Mesto Sabinov

IČO: 00 327 735

DIČ: SK 20 20 71 726

Telefón: 0948 123 831

E-mail: msjarkova@gmail.com

Web stránka: www.msjarkova.sk

Účet príjmový (rodičovský príspevok):    SK 04 0200 0000 0000 0162 9572 

                                                                    VS: 400                           KS: 0558

Účet stravovací(školská jedáleň):             SK 75 0200 0000 0016 4131 4354  

                                                                    VS:225