O nás

                    Motto: Učiť sa dá slovami, ale vychovávať príkladom.

                                                                               J.A.Komenský

     Naša materská škola sa nachádza v prímestskej časti Orkucany. Je v tichom prostredí, od hlavnej cesty ju oddeľuje niekoľko záhrad a domov.

     Cieľom našej školy je rozvíjať osobnosť dieťaťa využitím inovatívnych foriem a metód práce na dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu pre školské vzdelávanie v základnej škole a pre život v spoločnosti.

     V edukačnom procese sa zameriavame na moderné koncepcie vyučovacieho procesu, predovšetkým na pedagogický konštruktivizmus a problémové vyučovanie. Proces výučby je realizovaný riešením konkrétnych autentických problémov, prácou v skupinách, manipuláciou s predmetmi, názornými pomôckami a pod. Deti sa učia tým, že si samy vytvárajú svoje vlastné chápanie vecí, javov, súvislostí, nové veci spájajú s tým, čo vedia, stavajú na predchádzajúcich poznatkoch. Podporujeme samostatnosť a iniciatívu, deti navrhujú svoje vlastné riešenia, skúmajú a overujú svoje idey a hypotézy.

V centre pozornosti je:

 • formovanie pozitívneho sebaobrazu každého dieťaťa, hodnotenie jeho identity, jeho kapacít možností akcií, konanie a vyjadrovanie sa prostredníctvom rozmanitých komunikatívnych prostriedkov, získavanie a skvalitňovanie základných kompetencií nevyhnutných pre udržiavanie a ochranu zdravia a zdravého spôsobu života,
 • progresívne získavanie emocionálnej a afektívnej istoty,
 • podporovanie a skvalitňovanie kompetencií na progresívne vyjadrovanie vlastných  záujmov, potrieb, vlastných i intersubjektívne koordinovaných uhlov pohľadu a priblíženia sa skupinám ostatných,
 • rešpektovanie diverzity (rozmanitosti) a rozvíjanie potreby pomáhať a spolupracovať v súčinnosti s rozvíjaním zmyslu pre zodpovednosť,
 • príprava detí na multikulturalitu – stretnutie sa s inou kultúrou a umením poznávaním rozličných kultúr a subkultúr v okolitom prostredí prostredníctvom rôznych kultúrnych artefaktov a umenia, upevňovaním vlastnej kultúrnej identity a preukazovaním rešpektu, úcty a tolerancie voči iným,
 • identifikovanie významných charakteristík, vlastností a funkcií elementov okolitého prírodného a sociálneho enviromentu a vzťahov, ktoré sa medzi nimi vytvárajú prostredníctvom pozorovania, bádateľských aktivít a experimentov,
 • vyjadrovanie sa prostredníctvom rôznych symbolických možností, ktoré sa ponúkajú v rôznych formách reprezentovania, formalizovania a expresie (prejavu prostredníctvom všetkých výrazových komunikačných prostriedkov), predovšetkým ale v hre, ako špecifickej sociálnej interakcii, ktorá vytvára základné podmienky na progredovanie sociálneho rozvoja dieťaťa a na rozvíjanie jednotlivých kompetencií
 • výchova k zdraviu, jeho ochrane, k zdravému životnému štýlu prostredníctvom pravidelných pohybových aktivít,
 • rozvíjanie emergujúcej gramotnosti ako komplexu jazykových kompetencií (hovorenie, počúvanie, čítanie, písanie, myslenie) v procese ich zmysluplného a reálneho používania v prirodzených podmienkach uplatňovaním princípov, ktorými sa riadi vývin hovorenej reči v rovine reči písanej,
 • rozvoj komunikácie v štátnom jazyku, rozvíjanie rečovej kultúry a diagnostikovanie porúch a narušení reči a komunikácie v spolupráci s logopédkou,
 • využívanie a spracovávanie rozličných materiálov, pomôcok, prostriedkov prístupných v dosahu detí, ako aj oceňovania rozmanitých umeleckých diel a hodnôt vlastných predškolskému veku,
 • úzka spolupráca rodinou ako základnou sociálnou jednotkou spoločnosti, z ktorého dieťa do materskej školy prichádza, „otvorenie“ materskej školy rodičom a okoliu, posúvanie komunikácie rodič – materská škola na kvalitatívne vyššiu úroveň, individuálne výchovné poradenstvo pri upriamovaní pozornosti rodičov na pozitívne prejavy v správaní ich dieťaťa.

     Interiér materskej školy je vybavený dostatočným množstvom hračiek, učebných a didaktických pomôcok, literatúry, telovýchovným náradím a náčiním, materiálom k činnostiam (výtvarným, pracovným, grafomotorickým). Súčasťou vybavenia je aj interaktívna tabuľa a audiovizuálna technika. V triede sú zriadené hrové centrá, v ktorých sa deti môžu realizovať. O obmieňaní rozhodujú deti spolu s učiteľkami podľa plánovaných aktivít a činností. Používajú viacúčelové pomôcky a materiály, pracujú spoločne, ale i jednotlivo.      Vonkajšie priestory sú vytvorené vzhľadom na podmienky areálu materskej školy. Exteriér tvorí školský dvor s dostatkom možností na pohybové aktivity, konštrukčné,

tvorivé a komunikatívne činnosti. Súčasťou školského dvora je pieskovisko, záhradné zábavné zariadenie (hojdačky, kolotoč, preliezačky), altánok.

     V našej materskej škole pracujú kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci – učitelia, ktorí pripravujú pre deti bohatý edukačný program. Prevádzkoví zamestnanci svojou prácou prispievajú k vytvoreniu príjemného a podnetného prostredia pre pobyt detí v materskej škole.

     Materská škola spolupracuje s Radou školy pri MŠ, so základnými školami v meste Sabinov, ZUŠ, CVČ, MsKS, CPPPaP, Mestskou knižnicou, materskými školami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sabinov a inými odborníkmi a inštitúciami v meste. 

ADRESA:

MATERSKA ŠKOLA

JARKOVA 63

083 01 SABINOV

☎️+421948123831

✉️msjarkova@gmail.com

DETAIL ŠKOLY:

Zriaďovateľ : Mesto Sabinov

Riaditeľka: Bc. Marcela Chomjáková

Typ: celodenná výchova a vzdelávanie

Počet tried: 3

Počet detí: 45 (šk. rok 2022/23)

Výška mes. príspevku: 18€

EDUID:100013245